ارسال ایمیل با PHP به وسیله SMTP

ارسال ایمیل با PHP به وسیله SMTP

"در این مقاله میخواهیم به نحوه ارسال ایمیل به وسیله PHP بپردازیم. ارسال ایمیل به وسیله PHP راه های مختلفی دارد. از جمله این راه ها میتوان به PHPmailer ، mail و SMTP اشاره کرد. در این مقاله ما میخواهیم نحوه ارسال ایمیل با PHP به وسیله SMTP را به شما بیاموزیم. پس جهت یادگیری آن، در این آموزش همراه ما باشید."

 

برای ارسال ایمیل با smtp از  PHPMailer استفاده می کنیم.

هنگامی که از تابع ایمیل پی اچ پی استفاده می کنید، به طور مستقیم از وب سرور خود ایمیل می گیرید. اگر آدرس FROM به درستی تنظیم نشود. ارسال نامه از طریق SMTP توصیه می شود زیرا ایمیل از سرور ایمیل به جای سرور وب ارسال می شود.

شما می توانید از سرور ایمیل میزبان دیگری برای ارسال ایمیل استفاده کنید، اما برای این منظور ابتدا باید احراز هویت شوید. به عنوان مثال: برای ارسال یک ایمیل از سرور ایمیل Gmail شما باید یک حساب Gmail داشته باشید. SMTP یک پروتکل است که توسط مشتریان ایمیل برای ارسال درخواست ارسال ایمیل به یک سرور ایمیل استفاده می شود. هنگامی که ایمیل سرور ایمیل را تایید می کند، آن را به مقصد سرور ایمیل می فرستد. در اینجا یک مثال از ارسال یک ایمیل از سرور ایمیل Gmail از دامنه شما است. برای اجرای کد نیاز به یک سرور ایمیل محلی ندارید. ما از پروتکل SMTP استفاده خواهیم کرد.


 
require_once('../class.phpmailer.php');
//include("class.smtp.php"); // optional, gets called from within class.phpmailer.php if not already loaded

 $mail = new PHPMailer();

 $body = file_get_contents('contents.html');

$body = eregi_replace("[\]",'',$body);

 $mail->IsSMTP(); // telling the class to use SMTP

$mail->Host = "mail.yourdomain.com"; // SMTP server

$mail->SMTPDebug = 2; // enables SMTP debug information (for testing)

// 1 = errors and messages

// 2 = messages only

$mail->SMTPAuth = true; // enable SMTP authentication

$mail->Host = "mail.yourdomain.com"; // sets the SMTP server

$mail->Port = 25; // set the SMTP port for the GMAIL server

$mail->Username = "yourname@yourdomain"; // SMTP account username

$mail->Password = "yourpassword"; // SMTP account password

 $mail->SetFrom('name@yourdomain.com', 'First Last');

 $mail->AddReplyTo("name@yourdomain.com","First Last");

 $mail->Subject = "PHPMailer Test Subject via smtp, basic with authentication";

 $mail->AltBody = "To view the message, please use an HTML compatible email viewer!"; // optional, comment out and test

 $mail->MsgHTML($body);

 $address = "whoto@otherdomain.com";

$mail->AddAddress($address, "John Doe");

 $mail->AddAttachment("images/phpmailer.gif"); // attachment

$mail->AddAttachment("images/phpmailer_mini.gif"); // attachment

 if(!$mail->Send()) {

echo "Mailer Error: " . $mail->ErrorInfo;

} else {

echo "Message sent!";

}   
آرین

آرین هستم عاشق تولید محتوا

ارسال دیدگاه

برای ارسال دیدگاه ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید